REGULAMIN SKLEPU HUGYOU


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa m.in:

 • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego hugyou.eu,

 • zasady składania zamówień na produkty/towary dostępne w Sklepie Internetowym,

 • sposoby dostarczania zamówionych produktów Klientowi oraz uiszczania przez Klienta ceny,

 • uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy,

 • zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 1. Wszystkie towary prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, są zaprojektowane i uszyte w Polsce oraz zostały wprowadzone na rynek polski z zachowaniem przepisów prawa.


SŁOWNICZEK POJĘĆ

 • Sprzedawca/HugYou – SUPPORTSPORT Bartłomiej Karolewski z siedzibą w Krotoszynie, 63-700, ul. Szyperskiego 2/9.

 • Sklep Internetowy/Sklep – sklep Sprzedawcy dostępny pod domeną www.hugyoy.eu

 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy zawierana lub zawarta pomiędzy HugYou a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z ustawą o prawach konsumenta tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) oraz ustawa Kodeks cywilny.


ZASADY FUNKCJONOWANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Klient będzie dokonywał zakupów w następujący sposób:

 • bez procedury rejestracji Klienta w Sklepie,

 • poprzez założenia konta – w tym przypadku Klient uzyska dostęp do dodatkowych funkcjonalności, w tym w szczególności historii zamówień, statusu zamówienia, numeru przesyłki, schowka czy programów rabatowych, o ile takowe zostaną przez Sprzedawcę wprowadzone.


OBSŁUGA ZAMÓWIENIEŃ

 1. Klient dokonuje swobodnego wyboru towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym będących w aktualnej ofercie Sprzedawcy, w tym w szczególności wybiera rozmiar, kolor oraz model produktu.

 2. Po dokonanym wyborze towaru należy wybrać opcję „Dodaj do koszyka”. W kolejnym kroku Klient dokonuje wyboru formy płatności i sposobu dostawy spośród zaproponowanych przez Sprzedawcę; ma też możliwość dokonania zmian w zamówieniu. Ukończenie procesu zamawiania następuje poprzez wybranie przycisku „przejdź do płatności”.

 3. W kolejnym kroku Klient podaje dane identyfikacyjne umożliwiające dostawę zamówienia, w szczególności imię, nazwisko i adres dostawy. W przypadku Klientów posiadających konto w Sklepie Internetowym podanie w/w danych następuje w momencie założenia konta, dane mogą zostać zmienione w późniejszym okresie. Najpóźniej w tym momencie Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, a fakt ten potwierdza poprzez zaznaczenie opcji „przeczytałem/-am i akceptuję Regulamin”.

 4. Ukończenie zamówienia następuje po realizacji czynności opisanych powyżej i wybraniu przycisku „kupuję i płacę”.

 5. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub nieprawdziwe. Sprzedawca informuje Klienta o przyczynach braku możliwości realizacji zamówienia, umożliwiając tym samym Klientowi uzupełnienie bądź sprostowanie danych, celem możliwości realizacji zamówienia.

 6. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy realizacja danego zamówienia nie będzie możliwa z powodu braków towaru (przykładowo gdy na dany towar jednocześnie zamówienie złoży kilku Klientów lub nastąpi błąd serwera zmieniający stany magazynowe), Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie. W przypadku gdy Klient dokonał już płatności, zapłacona należność zostanie Klientowi niezwłocznie zwrócona lub też zostanie zaproponowana inna rzecz o tożsamej wartości w odniesieniu do pierwotnego zakupu (inny kolor, model). W przypadku gdy zamówienie będzie mogło zostać zrealizowane jedynie częściowo, Klient ma prawo bądź do realizacji zamówienia częściowego bądź też prawo do odstąpienia od umowy w całości.

 7. Potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży jest przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na adres Klienta podany przez niego w zamówieniu zawierającego oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i zawarciu umowy. Każde zamówienie posiada swój indywidualny numer, wskazuje ilość zamówionych towarów, ich cenę, formę płatności, sposób i koszt wysyłki.

 8. Poprzez zgodę na treść Regulaminu Klient wyraża także zgodę na kontakt ze Sklepem (poprzez e-mail).

 9. Czas odpowiedzi na zapytania Klientów wynosi do 10-ciu dni roboczych.


PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Sklep oferuje następujące płatność w formie przedpłaty – przelew bankowy, płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

 2. W przypadku, gdy płatność elektroniczna nie jest możliwa lub transakcja nie zostanie ukończona, Klient ma możliwość zmiany sposobu płatności na płatność zwykłym przelewem na rachunek Sprzedawcy. Zmiana sposobu płatności z wybranego podczas realizacji zamówienia, wymaga kontaktu mailowego Klienta ze Sprzedawcą w celu dokonania niezbędnych ustaleń. Dane do przelewów bankowych znajdują się w zakładce ‘Płatności, wysyłka, reklamacje’ na stronie Sklepu Internetowego.

 3. Płatność w formie przedpłaty powinna zostać dokonana w ciągu 1 dnia kalendarzowego od daty złożenia zamówienia. Po upływie 2 dni kalendarzowych zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub też za przesłanie potwierdzenia płatności za zamówienie drogą mailową na adres mailowy Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski. Przesyłki są realizowane za pośrednictwem wybranej przez HugYou firmy kurierskiej. Aktualne ceny wysyłek znajdują się na stronie internetowej Sprzedawcy oraz są widoczne podczas realizacji zamówienia. Możliwy jest również odbiór osobisty – w takim wypadku podczas realizacji zamówienia w Sklepie należy wybrać taką opcję.

 5. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w walucie polskiej i są cenami brutto, tj. zawierają należny podatek od towarów i usług VAT. Ewentualne koszty przesyłki zawarte są w osobnej pozycji.

 6. Standardowy czas realizacji zamówień Sklepu Internetowego to 2-10 dni roboczych. Jeśli termin miałby być przekroczony przez Sprzedawcę, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową.

 7. Kurier podejmuje dwie próby doręczenia przesyłki, a w przypadku braku możliwości doręczenia kurier pozostawia Klientowi stosowną informację – awizo.

 8. Wraz z zamówieniem Klientowi dostarczana jest faktura VAT.

 9. Uwagi dotyczące obsługi zamówień (np. preferowane godziny dostawy) Klient powinien przekazać w polu: „uwagi do zamówienia”, widocznym podczas realizacji zamówienia.

 10. Dla zapewnienia prawidłowej obsługi ewentualnej reklamacji, Klient powinien przy odbiorze przesyłki sprawdzić stan opakowania przesyłki i ewentualne zastrzeżenia zgłosić kurierowi celem sporządzenia protokołu stwierdzającego istnienie wad, braków lub uszkodzeń.


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Uprawnieniem Konsumenta dokonującego zakupów na odległość (za pośrednictwem Sklepu Internetowego) jest możliwość odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia odbioru przesyłki.Uprawnienie to dla Konsumenta wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru przesyłki co jest równoznaczne z tym, że zwroty dokonane po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

 2. W celu skorzystania z tego uprawnienia Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie oświadczenia w tym przedmiocie. Odstąpienie powinno mieć formę pisemną – przesłaną listem poleconym, bądź formę elektroniczną podpisaną przez Konsumenta. Formularz zwrotu jest dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy. Zrealizowanie przez Klienta prawa odstąpienia od umowy za pośrednictwem formularza ułatwia i przyspiesza jego rozpatrzenie przez Sklep.

 3. Wraz ze złożeniem przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy (rozumianego jako nadanie listu poleconego lub wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną z podpisem Konsumenta), Konsument powinien dokonać zwrotu towaru poprzez jego wysyłkę na następujący adres: SUPPORTSPORT Bartłomiej Karolewski, 63-700 Krotoszyn, ul. Szyperskiego 2/9. Towar wraz z czytelnie wypełnionym formularzem zwrotu należy nadać przesyłką rejestrowaną dla zachowania dowodu odesłania towarów do Sprzedawcy. Nie załączenie Formularza może utrudnić, wydłużyć lub uniemożliwić sprawną realizację zwrotu środków na rachunek Konsumenta.

 4. Warunkiem dokonania zwrotu jest odesłanie produktu w stanie nie noszącym śladów użytkowania wraz z kompletem metek, oryginałem lub kopią dowodu zakupu (faktura VAT, wyciąg z konta).

 5. W przypadku odesłania produktów noszących ślady użytkowania (np. wyprane), nieposiadających oryginalnych metek lub też bez dowodu zakupu (faktura), zwrot nie będzie mógł zostać zrealizowany, a produkt zostanie odesłany z powrotem na adres Konsumenta.

 6. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane kwoty pieniężne wraz z kosztami przesyłki (za wyjątkiem kosztów dodatkowych, a wynikających z wybranego przez Konsumenta innego niż najtańszy sposobu dostarczenia towaru). Za koszty przesyłki rozumie się koszty przesyłki, jakie Konsument poniósł w związku z zakupem towaru, nie zaś z jego zwrotem – Sprzedawca nie zwraca kosztów nadania przesyłki zwrotnej. Zwrot kosztów nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od daty otrzymania przesyłki zawierającej zwracany towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.Uwaga! samo oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysłane przykładowo via e-mail bez jednoczesnego odesłania rzeczy nie jest wystarczające aby zwrot był uznany. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem, Konsument ma 14 dni na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy.W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, Sprzedawca nie zwraca kosztów przesyłki o których mowa powyżej. Zwrot otrzymanych kwot pieniężnych nastąpi na rachunek bankowy Konsumenta z którego dokonał zapłaty za zamówienie. W każdym przypadku odstąpienia Konsument jest uprawniony do wskazania numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot otrzymanych kwot pieniężnych. Konsument nie ponosi kosztów Sprzedawcy dokonania zwrotu.

 7. Sprzedawca jest uprawniony do powstrzymania się ze zwrotem kwot pieniężnych do czasu otrzymania zwracanego towaru wraz z dokumentami koniecznymi do dokonania zwrotu – wypełniony Formularz oraz dowód płatności.

 8. Konsument dokonuje zwrotu towaru na własny koszt. Konsument powinien zabezpieczyć zwracany towar przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Konsument nie ma możliwości wysłania paczek ze zwrotami na koszt Sprzedawcy. Paczki wysyłane za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy nie będą odbierane.

 9. Konsument ponosi wobec Sprzedawcy odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów, w szczególności wynikłych z uszkodzenia towarów lub korzystaniem z nich w nieodpowiedni sposób. Zawarcie umowy na odległość przyznaje Konsumentowi prawo do zbadania właściwości towarów i ewentualnego odstąpienia od umowy, jednakże nie daje prawa do korzystania z towarów w sposób nieograniczony. Sprzedawca ma prawo żądać pokrycia szkód i kosztów w przypadku gdy ustali, iż Konsument korzystał z towarów w sposób nieodpowiedni i niezgodny z prawem.

 10. Zwroty nieposiadające kompletnych danych umożliwiających ich realizacje (produkt, faktura, formularz), nie będą rozpatrywane. Za kompletne informacje uważa się podanie w sposób czytelny następujących informacji: imię i nazwisko Konsumenta, numer zamówienia, data otrzymania paczki, nazwa i rozmiar produktu, numer rachunku bankowego, suma zwrotu, czytelny podpis. Konsument ponosi odpowiedzialność za poprawność danych zawartych w formularzu zwrotu.

 11. Informacje o przyjęciu i postępach zwrotu znajdują się w panelu klienta na stronie Sprzedającego lub są udzielane drogą mailową. Konsument nie otrzymuje dodatkowych informacji mailowych na temat akceptacji zwrotu. Zwrot środków na rachunek Konsumenta jest potwierdzeniem przyjęcia zwrotu towaru. O braku możliwości zrealizowania zwrotu – w uzasadnionych przypadkach (jak np. przekroczenie terminu lub towar ze śladami użytkowania), Konsument zostanie powiadomiony drogą mailową, a następnie zostanie mu odesłany towar na adres wskazany w zamówieniu będącym przedmiotem zwrotu.


WARUNKI REKLAMACJI PRODUKTÓW

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, a które zostały stwierdzone przed upływem 1 roku od dnia wydania produktu Klientowi.

 2. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji, o ile wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia odebrania zamówienia.

 3. Celem skorzystania z prawa do reklamacji Klient powinien odesłać reklamowany towar na adres: SUPPORTSPORT Bartłomiej Karolewski, 63-700 Krotoszyn, ul. Szyperskiego 2/9), wraz z opisem stwierdzonych wad. Klient może w tym celu skorzystać z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy. Do reklamacji należy dołączyć oryginał faktury VAT oraz podany numer zamówienia.

 4. Klient składający reklamację na zasadach rękojmi może wnioskować o jedno z następujących działań:

wymiany towaru na nowy,
– naprawy towaru,
– obniżenia ceny,
– odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji oraz braku wskazania żądania Klienta, Sprzedawca w pierwszej kolejności naprawi uszkodzony towar bądź wymieni go na nowy nieposiadający wad. Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa, Sprzedawca zwróci koszty produktu wraz z kosztami przesyłki reklamowanego produktu.

 2. Jeśli Klient wnioskuje o odstąpienie od umowy w ramach reklamacji z tytułu rękojmi, wówczas HugYou ma prawo zbadać czy reklamowana wada ma charakter istotny. Zgodnie z przepisami prawa oraz wykładnią Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów istotność wady należy analizować z uwzględnieniem jej znaczenia dla przeznaczenia rzeczy oraz celu w jakim rzecz została zakupiona.

 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji (rozumianego jako oświadczenie Klienta wraz ze zwrotem towaru objętego reklamacją).

 4. Gdy Sprzedawca uzna reklamację za niezasadną, odeśle towar do Klienta oraz udzieli na piśmie informacji o przyczynie nieuznania reklamacji.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dokonując zakupu w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, brak zgody uniemożliwia realizację zamówienia przez Sklep.

 2. Administratorem danych osobowych jest firma SUPPORTSPORT Bartłomiej Karolewski.

 3. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep dokłada należytej staranności, aby treść prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

 4. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 6. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.


Data publikacji ostatniej wersji: 28/06/2021